هلدینگ و سرمایه گذاری باختر

اجرای خط کامل ملات خشک با قابلیت تولید بیش از پنجاه نوع محصول